Eximbank sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

8
Eximbank sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Vietstock – Eximbank (HM:EIB) sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Sau 2 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bất thành, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (HOSE: EIB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 để chuẩn bị cho Đại hội được tổ chức vào ngày 05/03/2020 tới đây. Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2019 bị bỏ ngỏ đến năm 2020 mới được công bố.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, các cổ đông sẽ bàn về bầu bổ sung 1 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) và các nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Theo đó, HĐQT Eximbank trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng tài sản đạt 181,000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2018; Huy động vốn đạt 143,500 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2018; Dư nợ cấp tín dụng đạt 115,570 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018; Lợi nhuận trước thuế trước trích bổ sung dự phòng trái phiếu VAMC đạt 2,000 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 1,077 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm đạt hơn 1,095 tỷ đồng. Với kết quả này, Eximbank đã thực hiện được 102% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đưa ra trong tài liệu.

Về việc phân chia lợi nhuận năm 2018, Eximbank không chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông vì thuộc trường hợp là tổ chức tín dụng được NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt để tạo nguồn xử lý nợ xấu cho đến khi trái phiếu đặc biệt đã gia hạn được thanh toán. Eximbank được NHNN chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với trái phiếu đặc biệt phát hành từ năm 2015 trở về trước. Các trái phiếu này đến cuối năm 2018 chưa được thanh toán hết.

Do đó, với gần 661 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2018, Eximbank trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc không thực hiện chia cổ tức mà chỉ dành 33 tỷ đồng (5% lợi nhuận sau thuế) trích quỹ dự trữ bổ dung vốn điều lệ, gần 66 tỷ đồng (10% lợi nhuận sau thuế) trích quỹ dự phòng tài chính và 45 tỷ đồng đồng (7% lợi nhuận sau thuế) trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Khang Di