HDBank báo lãi trước thuế 2019 cao kỷ lục, đạt trên 5,000 tỷ đồng

5
HDBank báo lãi trước thuế 2019 cao kỷ lục, đạt trên 5,000 tỷ đồng

Vietstock – HDBank (HM:HDB) báo lãi trước thuế 2019 cao kỷ lục, đạt trên 5,000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với lợi nhuận trước thuế năm 2019 tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 5,018 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mẹ dưới 1%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2019 của HDB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của HDB

Tính riêng trong quý 4/2019, thu nhập lãi thuần của HDB đạt 2,888 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng 65% góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động (TOI) lên 3,344 tỷ đồng, tăng 26 %. Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát tốt. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế Quý 4/2019 đạt mức 1,570 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2019, thu nhập lãi thuần của HDB tăng 27% so với năm trước, đạt gần 9,747 tỷ đồng, trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng đến 36%, ghi nhận gần 596 tỷ đồng.

Biên lãi thuần (NIM) mở rộng mạnh mẽ, tăng từ mức 4.2% cuối năm 2018 lên 4.8%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 36%, đạt 596 tỷ đồng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nguồn thu nhập chính này đã giúp TOI lần đầu tiên trong lịch sử HDBank đạt 11,388 tỷ đồng, tăng 20.6%. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 30% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,289 tỷ đồng. Hệ số chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) tiếp tục được cải thiện, đạt 44.6%, tốt hơn đáng kể mức 47% của năm 2018.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 5,018 tỷ, tăng 25% so với năm 2018 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,020 tỷ đồng, tăng 25.6%. Lãi ròng HDBank đạt gần 3,605 tỷ đồng.

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) của HDBank đạt hơn 1.8% và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 21.6%. Hệ số CAR theo Basel II đạt 11.25%.

Kết quả kinh doanh của HDB 5 năm gần đây. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản hợp nhất của HDBank đạt 229,477 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 20,381 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay khách hàng và dư nợ trái phiếu doanh nghiệp) đạt 153,004 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng của ngân hàng mẹ đạt 140,422 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt 126,019 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Chất lượng nợ vay của HDB tính đến 31/12/2019. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của HDB

Tính đến 31/12/2019, dư nợ cho vay khách hàng của HDB tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời nợ xấu chỉ tăng nhẹ 6% lên 1,997 tỷ đồng. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm 8% và nợ nghi ngờ giảm 7%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của HDB giảm về mức 1.36% so với mức 1.53% hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu cả ngân hàng chỉ còn 1.71%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ được kiểm soát ở mức 0.98%.

Cát Lam