MBBank báo lãi ròng năm 2019 đạt hơn 7,800 tỷ đồng

7
MBBank báo lãi ròng năm 2019 đạt hơn 7,800 tỷ đồng

MBBank báo lãi ròng năm 2019 đạt hơn 7,800 tỷ đồng
MBBank báo lãi ròng năm 2019 đạt hơn 7,800 tỷ đồng

Vietstock – MBBank báo lãi ròng năm 2019 đạt hơn 7,800 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2019, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, HOSE: MBB (HM:MBB)) báo lãi trước thuế và sau thuế tăng 29% và 28%, lần lượt đạt hơn 10,036 tỷ đồng và gần 7,823 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm về mức 1.16%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019, MBB có kết quả kinh doanh hợp nhất khả quan với các chỉ tiêu tăng trưởng đáng kể.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của MBB lũy kế cả năm 2019 đạt gần 18,000 tỷ đồng, tăng 23%, với thu nhập lãi đạt gần 31,197 tỷ đồng, tăng 26%; và chi phí lãi chiếm gần 13,197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2018. Lãi thuần dịch vụ tăng 24%, đạt gần 3,186 tỷ đồng và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 46% so với năm trước, đạt hơn 647 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn có lãi cao gấp 2 lần cùng kỳ, đạt gần 640 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2,099 tỷ đồng.

Theo đó, với các chỉ tiêu thu nhập đều tăng trưởng, tuy chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt tăng 11% và 61%, chiếm gần 9,724 tỷ đồng và 4,891 tỷ đồng, MBB vẫn thu về được hơn 10,036 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và gần 7,823 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2019, lần lượt tăng 29% và 28% so với năm trước. Lãi ròng cả năm 2019 của MBB đạt gần 7,823 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước.

Với kết quả này, MBB đã thực hiện được 101% kế hoạch lãi trước thuế năm 2019 đã đặt ra.

Tính riêng quý 4/2019, ngoài lãi thuần từ dịch vụ của MBB suýt soát cùng kỳ năm 2018, ở mức hơn 873 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần giảm mạnh 77% chỉ còn gần 20 tỷ đồng, các chỉ tiêu kinh doanh khác đều tăng trưởng. Đặc biệt, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn, đầu tư dài hạn có lãi hơn 215 tỷ đồng, cao gấp 11 lần cùng kỳ năm 2018.

Với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 63% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 1,241 tỷ đồng và chi phí hoạt động giảm nhẹ 5%, chiếm hơn 3,059 tỷ đồng, MBB ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế của MBB trong quý 4/2019 tăng 38% và 36%, đạt lần lượt gần 2,420 tỷ đồng và 1,870 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của MBB đạt gần 411,488 tỷ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm chủ yếu từ cho vay khách hàng đạt gần 250,331 tỷ đồng, tăng 17% và các khoản lãi, phí phải thu tăng 10% so với đầu kỳ, đạt gần 3,772 tỷ đồng. Trong đó, dự phòng cho vay khách hàng chiếm gần 3,200 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, MBB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt gần 272,710 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu kỳ trong khi tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 17%, còn hơn 50,314 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá cao gấp 2 lần đầu kỳ, đạt hơn 26,289 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, nợ xấu của MBB chiếm gần 2,898 tỷ đồng, suýt soát so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) lần lượt tăng 26% và 13%, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm 36%, chiếm gần 618 tỷ đồng. Trong khi đó, cho vay khách hàng tăng đến 17% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ đã giảm từ 1.33% về mức 1.16%.

Ái Minh