Tăng trích lập dự phòng 10%, SCB báo lãi ròng 2019 suýt soát năm trước

15
Tăng trích lập dự phòng 10%, SCB báo lãi ròng 2019 suýt soát năm trước

Tăng trích lập dự phòng 10%, SCB báo lãi ròng 2019 suýt soát năm trước
Tăng trích lập dự phòng 10%, SCB báo lãi ròng 2019 suýt soát năm trước

Vietstock – Tăng trích lập dự phòng 10%, SCB báo lãi ròng 2019 suýt soát năm trước

Năm 2019, dù thu nhập lãi thuần tăng 39%, việc tăng 10% trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lại khiến Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) báo lãi ròng đạt gần 175 tỷ đồng, suýt soát năm 2018.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh năm 2019 của SCB ghi nhận sự tăng trưởng của hoạt động tín dụng. Trong khi hoạt động phi tín dụng có thu nhập sụt giảm đến từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, hoạt động khác và góp vốn, mua cổ phần.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đã tăng 39%, đạt hơn 4.029 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động dịch vụ có lãi tăng 30%, đạt hơn 1,694 tỷ đồng.

Đáng chý ý là hoạt động kinh doanh ngoại hối cao gấp 100 lần năm 2018, lên gần 69 tỷ đồng chủ yếu là do hoạt động kinh doanh vàng có lãi gần 10 tỷ đồng trong khi năm 2018 lỗ gần 3 tỷ đồng, đồng thời kinh doanh từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ chỉ lỗ hơn 113 tỷ đồng trong khi năm 2018 lỗ gần 348 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi giảm 88%, còn gần 2 tỷ đồng do thu nhập giảm 73%, còn gần 9 tỷ đồng và SCB trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 2 tỷ đồng trong khi năm 2018 được hoàn nhập hơn 3 tỷ đồng.

Hoạt đông khác và góp vốn mua cổ phần có lãi giảm 39% và 29%, lần lượt còn hơn 1,150 tỷ đồng và gần 6 tỷ đồng.

Hơn nữa, với chi phí hoạt động và chi phí trích lập dự phòng rủi ro lần lượt chiếm hơn 4,808 tỷ đồng và 2,371 tỷ đồng, tăng 16% và 10% so với cùng kỳ năm trước, SCB ghi nhận lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 225 tỷ đồng và 175 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% và 1% so với năm 2018.

So với kế hoạch năm 2019, SCB thực hiện được 82% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Cuối năm 2019, tổng tài sản của SCB đạt gần 567,895 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm chủ yếu là nhờ cho vay khách hàng tăng 11%, đạt gần 333,879 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng tăng 8% so với hồi đầu năm, chiếm hơn 2,938 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu tăng 10%, đạt gần 52,914 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, SCB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 438,287 tỷ đồng, tăng 14%; cùng với phát hành giấy tờ có giá tăng 49% so với hồi đầu năm, đạt hơn 49,804 tỷ đồng. Mặt khác, tiền gửi và vay các TCTD khác giảm 18% so với đầu năm, còn hơn 45,812 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, SCB nắm giữ gần 31,747 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, dự phòng trái phiếu chiếm gần 6,903 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu kỳ.

Kết thúc năm 2019, tổng nợ xấu của SCB tăng 30% so với hồi đầu năm. Vì thế, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 0.42% lên mức 0.46%.

Khang Di